Algemene Leverings-en betalingsvoorwaarden
Tirzaworld

 Definities
De illustrator = Tirza van Hensbergen (Tirzaworld)
De opdrachtgever = degene die de opdracht verstrekt.
Het werk = werken op het gebied van kunst, zoals bedoeld in art. 10 van de Auteurswet

Geldigheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties, betalingen van zaken en diensten, mededelingen en door de illustrator gesloten overeenkomsten. Een verwijzing van de opdrachtgever naar eigen voorwaarden wordt door de illustrator niet aanvaard.

Aanbiedingen
Alle door de illustrator gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.

De overeenkomst
De overeenkomst tussen opdrachtgever en de illustrator komt eerst tot stand na ontvangst door de illustrator van de door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging.

 Prijzen
De prijs bestaan uit de maakprijs van het werk, zijnde het honorarium van de illustrator, vermeerderd met een toeslag voor het gebruik van het werk.
De hoogte van deze toeslagen wordt in overleg tussen partijen bepaald. Alle kosten, waaronder mede begrepen reis-, documentatie-, onderzoeks- en overige door derde in verband met deze overeenkomst in rekening gebrachte kosten, nodig voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, komen voor rekening van de opdrachtgever. De illustrator verplicht zich tot het doen van opgave van deze kosten zodra dit haar mogelijk is. Meer-en/of minderwerk komt voor verrekening met de hoofdsom naar redelijkheid in aanmerking.

Wijziging, of annulering opdracht
a) Bij meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de briefing, zal in gezamenlijk overleg een meerprijs worden bepaald op basis van het voor de illustrator gebruikelijke honorarium.
b) Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd voor het al gedane werk, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de illustrator. De illustrator zal (behouden vertragingen wegens omstandigheden buiten haar schuld) al het mogelijke doen om zich te houden aan de afgesproken levertijden.

Overmacht
Onder overmacht wordt verstaand elke van de wil van de illustrator onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze tijden tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover niet reeds begrepen werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de illustrator. De illustrator zal hiervan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De illustrator is hiervoor niet aansprakelijk indien en voor zover zij de overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk kan nakomen door overmacht. De illustrator is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn geleverd, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

Levering
De illustrator zal zich steeds inspannen de overeengekomen levertijd te handhaven, echter deze geldt slechts als benadering. Bij overschrijding van de leveringstermijnen is de illustrator nimmer, ook niet na ingebrekestelling, verplicht tot vergoeding van schade die door de overschrijding kan zijn ontstaan.

Gebruik
Onder gebruik wordt verstaan het (doen) reproduceren, verveelvoudigen en/of openbaar maken van het door de illustrator vervaardigde werk. In de overeenkomst wordt steeds aangegeven voor welke periode, in welk medium, tegen welke prijs en binnen welk territorium het gebruik is toegestaan. Bij afwezigheid van de overeenkomst wordt ervan uitgegaan dat partijen het gebruik voor een periode van 1 jaar binnen Nederland zijn overeenkomen. Waar mogelijk zal de opdrachtgever enkele proeven of gedrukte exemplaren van het gereproduceerde werk ter beschikking stellen aan de illustrator. Voor ieder (her)gebruik van het werk of een gedeelte van het werk is schriftelijke toestemming vereist.

Eigendom van het werk
Alle rechten ten aanzien van door of via de illustrator tot stand gekomen artistieke ontwerpen, tekeningen en schetsen berusten bij de illustrator. Door illustrator verstrekte artistieke tekeningen, ontwerpen, schetsen en overige door of via illustrator tot stand gekomen of gepubliceerde bescheiden blijven onvervreemdbaar eigendom van de illustrator, en mogen niet aan derden, in welke vorm dan ook, ter inzage worden verstrekt, dan wel ter beschikking worden gesteld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de illustrator.

 Betalingen
De opdrachtgever is verplicht te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden. Bij overschrijding van de betalingstermijn vervallen alle aan de opdrachtgever verleende of overgedragen auteursrechten, gebruiksrechten, eigendomsrechten en andere recht met betrekking tot het geleverde werk en is de opdrachtgever zonder nadere aanzegging of sommatie in verzuim. Het is de illustrator toegestaan een publicatieverbod op het gereproduceerde werk op te leggen. Indien een opdracht van dien aard is, dat meer dan een maand voor de uitvoering nodig is, zal in overleg met de opdrachtgever gedeeltelijke betaling vooraf of gedurende de uitvoering plaatsvinden.

Aansprakelijkheid
1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, direct verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht.
2. Voor alle indirecte schade, waaronder ook vertraging in de normale gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verbandhoudend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld, is deze nimmer aansprakelijk.
3. Opdrachtnemer heeft altijd het recht, indien en zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden en data in het algemeen en tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden (inclusief intellectuele eigendommen van aangeleverd materiaal) welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Intellectueel eigendom
Alle rechten (van intellectuele eigendom) ten aanzien van door of via de illustrator tot stand gekomen artistieke ontwerpen, tekeningen en schetsen berusten bij de illustrator. Door de illustrator verstrekte artistieke tekeningen, ontwerpen, schetsen en overige door of via de illustrator tot stand gekomen of gepubliceerde bescheiden blijven onvervreemdbaar eigendom van de illustrator, en mogen niet aan derden, in welke vorm dan ook, ter inzage worden verstrekt, dan wel ter beschikking worden gesteld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de illustrator.

Vrijwaring
De illustrator garandeert de opdrachtgever dat het door haar geleverde werk origineel is. De opdrachtgever vrijwaart de illustrator voor aanspraken van derden wegens schade als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht, waaronder mede is begrepen schade die het gevolg is van de schending van intellectuele eigendommen.

Persoonlijkheidsrechten
Indien anders overeengekomen is de illustrator is te alle tijden gerechtigd haar werk te signeren.

Geschillen en bevoegdheid
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die over of naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van Amstelveen.

 

Camera Obscuralaan 424 1183 KJ Amstelveen 

info@tirzaworld.com

06 26 23 41 88

KvK: 34344344

Btw: NL001604851B05